Pracownia Badań Czynnościowych

Pracownia badań czynnościowych Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego AZS AWF Katowice i AWF Katowice

Nowa hala AWF
tel. (032) 207 51 85

Zakres działalności:

Pracownia umożliwia przeprowadzenie badań nad uwarunkowaniami oraz przejawami motoryki człowieka. Szczególną uwagę w działalności badawczej poświęca się problematyce koordynacji ruchów oraz efektywności procesu nauczania ruchu.

Najważniejsze wyposażenie:

  1. System analizy ruchu BTS – narzędzie umożliwiające wszechstronną analizę dynamicznych i kinematycznych parametrów ruchu . Dodatkowo pomiar może być realizowany równolegle z pomiarem EMG.
  2. Cena badania w zależności od zakresu waha się od 100,00 do 400,00 zł
  3. System platform i stabilometrów (m.in. platforma AMTI AccuGait, platformy Kistler) – ciąg pomiarowy umożliwiający pomiar równowagi ciała, dodatkowo możliwa jest diagnoza lokomocji przy wykorzystaniu specjalnych ścieżek pomiarowych, podobnie jak we wcześniejszym przypadku pomiar może być przeprowadzany równolegle z rejestracją EMG.
  4. Cena badania w zależności od zakresu waha się od 20,00 do 100,00 zł
  5. Wiedeński system testowy (WST) – w jego skład wchodzi jednostka sterująca, urządzenie peryferyjne (DG – urządzenie do badania decyzji, RG – urządzenie do badania reakcji, MLS – urządzenie do oceny sprawności koordynacyjnej oraz Psyhio Unit – przyrząd do pomiaru parametrów fizjologicznych) wraz z oprogramowaniem, bateria samodzielna testów komputerowych oraz program komputerowy „Biofeedback”, WST umożliwia kompleksową ocenę koordynacyjnego obszaru motoryczności człowieka.
  6. Cena badania w zależności od zakresu waha się od 30,00 do 100,00 zł
  7. Komputerowy system diagnozy koordynacyjnych zdolności motorycznych „Motoryk” – jednostka sterująca wraz z oprogramowaniem umożliwiającym ocenę różnych aspektów orientacji przestrzennej, dostosowanie motorycznego, szybkości reakcji i różnicowania Rychów (testy ekranowe).
  8. Cena badania w zależności od zakresu waha się od 20,00 do 50,00 zł
  9. Aparatura psychometryczna (m.in. kinestezjometr, kinematometr, obraz w lustrze, stereometr, tremometr, etc) umożliwiająca ocenę wybranych aspektów koordynacyjnych zdolności motorycznych.
  10. Cena badania w zależności od zakresu waha się od 20,00 do 50,00 zł

Uwaga – cena badania zawiera konsultacje dotyczące zakresu proponowanych pomiarów oraz opracowanie i interpretację ich rezultatów).

Cennik badań (obowiązujący od dnia 17.03.2008)

Cennik usług biochemicznych i morfologii krwi
Oznaczany Parametr Cena
Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) 6,50
Cholesterol całkowity 5,20
Cholesterol HDL 5,20
Cholesterol LDL 7,80
Elektroforeza LIPO 13,00
Elektroforeza SPE 26,00
Ferrytyna 26,00
Fosfor nieorganiczny 5,20
Glukoza 5,20
Hb + Ht 5,20
Immunoglobulina IgA – ilościowo 15,60
Immunoglobulina IgG 15,60
Kinaza kreatynowa – izoenzym (CK-MB) 10,40
Kinaza kreatynowa (CK) 7,80
Kreatynina 3,90
Krzywa mleczanowa 15,60
Kwas moczowy 5,20
Mleczan (LA) 9,10
Magnez całkowity 5,20
Mocznik 5,20
Morfologia krwi (23 parametry) 7,80
NH3 6,50
Pobranie krwi i przygotowanie do oznaczenia 6,50
Potas 5,20
Sód 5,20
TAS 60,00
Trójglicerydy 5,20
Wapń całkowity 5,20
Witamina B12 32,50

 

Cennik badań wydolnościowych
I. Wydolność tlenowa (aerobowa) – bieżnia lub ergometr
Wyznaczenie VO2max metodą pośrednią (Astrand) 50,00
Wyznaczenie VO2max metodą bezpośrednią (gazometryczną) 150,00
Wyznaczenie VO2max metodą bezpośrednią z oznaczeniem
stężenia mleczanu we krwi oraz wyznaczenie progów
metabolicznych (10 oznaczeń)
230,00
Wyznaczanie progu przemian beztlenowych:
Bieżnia lub ergometr
60,00
+ilość próbek(LA)
Wyznaczenie wskaźnika maksymalnej równowagi mleczanowej (MLSS) – 1 test 60,00
Oznaczenie stężenia mleczanu we krwi (1 próbka) 5,00
Określenie parametrów równowagi kwasowo-zasadowej
(pH, pCO2, SB, AB, BE)
5,00
Pomiar masy i składu ciała (BM, FM, FFM, BMI, TBW)
metodą impedancji elektrycznej
10,00
Interpretacja wyników i zalecenia treningowe w formie
konsultacji
60,00

 

II. Wydolność beztlenowa (anaerobowa) – ergometr
Określenie mocy i pojemności anaerobowej (test Wingate) 20,00
Specyficzny test mocy anaerobowej 10x6s z oznaczeniem spoczynkowej
i powysiłkowej równowagi kwasowo-zasadowej i stężenia mleczanu we krwi
(pobranie spoczynek i max)
50,00
Specyficzny test mocy anaerobowej 10x6s
(bez pobrania)
30,00
Specyficzny test pojemności anaerobowej 2-3x 30s z wyznaczeniem spoczynkowej
i powysiłkowej równowagi kwasowo-zasadowej i stężenia mleczanu we krwi
(pobranie spoczynek i po każdym obciążeniu)
60,00
Specyficzny test pojemności anaerobowej 2-3x 30s
(bez pobrania krwi)
30,00
Pomiar szybkości startowej i absolutnej 20-30m (pomiar elektroniczny) 20,00
Specyficzny test wydolności beztlenowej 10x30m z wyznaczeniem spoczynkowej
i powysiłkowej równowagi kwasowo-zasadowej i stężenia mleczanu we krwi
(pobranie spoczynek i max)
50,00